Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


- magánszemély szerződéses partnerek és üzleti kapcsolattartók részére -
Hatályos: 2021. március 18. napjától
1. BEVEZETŐ
A HELIT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) jelen dokumentum (a továbbiakban: „Tájékoztató”) útján kíván tájékoztatást nyújtani Önnek, mint adatkezeléssel érintett magánszemély szerződéses partnernek vagy üzleti kapcsolattartónak, a személyes adatainak kezelésével összefüggésben végzett tevékenységéről. Jelen Tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletében (GDPR) foglaltakra figyelemmel készült. Kérjük, hogy adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel forduljon kollégáinkhoz bizalommal a lenti elérhetőségeken!
2. ADATKEZELŐ
Cégnév: HELIT Kereskedelmi, Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 209/b.
Adószám: 10646036-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-161202
Képviseli: Gödry Zoltán Máté ügyvezető
Telefonszám: +36 1 205 0707
E-mail: helit@helit.hu
3. ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEINK
Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
2
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. („célhoz kötöttség”)
A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. („adattakarékosság”)
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. („pontosság”)
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. („korlátozott tárolhatóság”)
Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát. („integritás és bizalmas jelleg”)
Az Adatkezelő felelős a fenti irányelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság”)
4. FOGALMAK
„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
„személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ;
„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
„adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
3
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
„adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
„harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
„adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
„profilalkotás”: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;
„harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
5. HOGYAN KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?
5.1. MAGÁNSZEMÉLY SZERZŐDÉSES PARTNER
Amennyiben Ön, mint magánszemély szerződik vagy szerződött közvetlenül társaságunkkal, a személyes adatainak kezelése jogszerű, mert az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
4
KEZELT ADATOK
név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, állampolgárság, adóazonosító jel, adószám, TAJ szám, engedély száma, legmagasabb iskolai végzettsége, okiratot kibocsátó intézmény neve, végzettséget igazoló okirat száma, bankszámlaszám, lakcím, telefonszám, e-mail cím, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám ADAT FORRÁSA ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA
természetes személy szerződéses partner
Szerződés létrehozatala
Szerződés teljesítése
Igény- és jogérvényesítés
Azonosítás
Kapcsolattartás
Szerződés létrehozása, teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Polgári jogi igény érvényesítésével, vagy kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az adatmegőrzési idő a Ptk. 6:22. § (1) alapján az érintett személlyel való polgári jogi jogviszony megszűnését követő 5 év.
Amennyiben az adathordozót az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168-169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő 8 év elteltével törli.
5.2. ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓ
Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az üzleti partner társasággal való kapcsolattartáshoz annak kijelölt munkatársai (munkavállaló vagy egyéb jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy) útján, mely a szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez, módosításához, megszüntetéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az érintett személyek a munkaköri leírásukból vagy feladatukból kifolyólag joggal számíthatnak arra, hogy személyes adataik kezelésre kerülhetnek munkáltatójuk szerződéses partnerei által, így az Adatkezelő nem léphet be olyan mértékben az érintett magánszférájába, ami túlzónak tekinthető és ami jelentősen hátrányosan érinthetné az érintettet, figyelemmel különösen arra körülményre, hogy az adatkezelés csak a legalapvetőbb, kapcsolattartási célú adatokra terjed ki.
5
KEZELT ADAT ADAT FORRÁSA ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS JOGALAPJA
név
partner társaság vagy a kijelölt üzleti kapcsolattartó
Szerződés létrehozatala
Szerződés teljesítése
Igény- és jogérvényesítés
Azonosítás
Kapcsolattartás
Jogos érdek
(GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)
e-mail cím
telefonszám
beosztás AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Polgári jogi igény érvényesítésével, vagy kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az adatmegőrzési idő a Ptk. 6:22. § (1) alapján az érintett személlyel való polgári jogi jogviszony megszűnését követő 5 év.
Amennyiben az adathordozót az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168-169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő 8 év elteltével törli.
6. CÍMZETTEK
A személyes adatokat a szerződött adatfeldolgozókon (könyvelés, ügyfélkapcsolati nyilvántartó és management rendszer fejlesztője, tárhely-szolgáltató) kívül kizárólag az Adatkezelő azon alkalmazottai jogosultak megismerni, akiknek feladatkörük ellátásához ez feltétlenül szükséges. A szerződött adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni és titokban tartani. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja, azonban igénybe vehet olyan felhőszolgáltatásokat, melyeket harmadik országból üzemeltetnek. A személyes adatok feldolgozásában aktuálisan közreműködő társaságok elérhetőségéről érdeklődjön kollégáinknál. Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adására, adatok közlésére kötelezhetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e kötelező adatszolgáltatásokra vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítése érdekében csak azokat a személyes adatokat bocsátja rendelkezésre, amelyek a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek.
7. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL
6
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az elektronikus eszközön kezelt adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi, az adatvesztés és -sérülés elkerülése érdekében biztonsági mentéseket alkalmaz, valamint gondoskodik a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságáról. A papír alapon kezelt és személyes adatokat is tartalmazó iratokat az Adatkezelő jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben tárolja, mely helyiségekbe a fizikai belépés szintén korlátozott. Az Adatkezelő az új adatkezelések bevezetését megelőzően - amennyiben ez indokolt - hatásvizsgálatot folytat le, az esetleges adatvédelmi incidenseket pedig folyamatosan monitorozza. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz a jogszabályban előírt tájékoztatási/bejelentési kötelezettségének.
A GDPR 13. cikkelyének (2) bekezdés f) pontjával összhangban ezúton tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek keretében automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.
8. ÉRINTETTI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK Az alábbi pontokban felsorolt jogait az Adatkezelőnél előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő elérhetőségeit a Tájékoztató 2. pontja tartalmazza. Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül.
8.1. TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁFÉRÉSI JOG Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos Adatkezelésről, ideértve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Az érintett által kért további tájékoztatásért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
7
8.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha azok a valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
8.3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő ezt a kérést abban az esetben teljesítheti, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Az érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat az Adatkezelő köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozóan alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Felhívjuk az érintett figyelmét, hogy személyes adatot abban az esetben nem lehet törölni, ha az jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges.
8.4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
8
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
8.5. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó, abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
8.6. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.7. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ELLENI FELLÉPÉS JOGA Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: - az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; - meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
9
Az Adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
8.8. PANASZTÉTEL ÉS BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy arra tekintettel panaszt nyújtson be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyeleti hatóságánál vagy ahhoz, hogy közvetlenül az illetékes törvényszék előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelővel szemben. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a felügyeleti hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Mindazonáltal a panasz benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban célravezető lehet, ha az érintett közvetlen az Adatkezelő felé jelzi sérelmét, az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban feltüntetett bármely elérhetőségére küldött kötetlen formájú megkereséssel.
9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért, naprakészségéért kizárólag az adatközlő felel. Jelen Tájékoztató, valamint az egyéb céllal folytatott adatkezeléseinkre vonatkozó adatkezelési tájékoztató anyagok hatályos szövege folyamatosan elérhető és visszakereshető a www.helit.hu/adatvedelem cím alatt. Az Adatkezelő a Tájékoztató tartalmát rendszeresen felülvizsgálja, és fenntartja a jogot, hogy azt bármikor belátása, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalma szerint egyoldalúan módosítsa. A Tájékoztató módosításai a közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.
***